Przygotowanie wniosków o dofinansowanie

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania na każdym etapie procedury aplikacji i realizacji projektu.

  • Profesjonalne doradztwo w zakresie dopasowania do potencjalnego beneficjenta optymalnego źródła dofinansowania w ramach programów regionalnych, krajowych i międzynarodowych;
  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w tym: wniosków o dofinasowanie oraz wymaganych załączników t.j.: harmonogramu rzeczowo-finansowego, biznesplanu, studium wykonalności itp.;
  • Monitorowanie złożonych wniosków, kontakt z instytucjami pośredniczącymi i zarządzającymi;
  • Opiniowanie i pomoc w przygotowaniu dokumentacji wymaganej na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu;
  • Wsparcie podczas realizacji projektu;
  • Pomoc przy ewaluacji projektu – sporządzenie stosownych sprawozdań i protokołów dotyczących wskaźników produktu i rezultatu projektu.