Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 23.06.2022 r

  1. Zarząd INWESTPROJEKT Lublin S.A. w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 1,
   399 § 1 i art. 402 § 1 KSH i § 17 Statutu Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 czerwca 2022 r. o godz. 14 00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Zana 38 w Lublinie, sala 216.

   1. Otwarcie obrad.
   2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Przyjęcie porządku obrad.
   5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Wyborczej – Skrutacyjnej.
   6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki w 2021 roku.
   7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku.
   8. Sprawozdanie finansowe za rok 2021.
   9. Podjęcie uchwał w sprawach:

– Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
– Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
– Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok,
– Podziału zysku,
– Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu,
– Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej (Uchwały 6-11),
– Zmiany Statutu Spółki.

   1. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Wyborczej – Skrutacyjnej  i przedstawienie kandydatów do Rady Nadzorczej.
   2. Wybory członków do Rady Nadzorczej.
   3. Informacje o zamierzeniach Spółki w 2022 roku.
   4. Wolne wnioski.
   5. Zamknięcie obrad.
    1. Zmiana Statutu Spółki

Zgodnie z art. 402 § 2 KSH, poniżej zostają zamieszczone dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu, jak również treść proponowanych zmian.Dotychczasowy 7 ust. 1: „Kapitał zakładowy wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 2.985 (dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych założycielskich, 77.000 (siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji drugiej emisji w tym 71.432 (siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści dwa) akcji imiennych i 5.637 (pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem tysięcy) akcji na okaziciela, oraz 4.946 (cztery tysiące dziewięćset czterdzieści sześć) akcji imiennych trzeciej emisji”, proponuje się zmienić na: Kapitał zakładowy wynosi 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 3.000 (trzy tysiące) akcji pierwszej emisji (I emisja, seria A) w tym 2.985(dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć akcji imiennych założycielskich oraz 15 (piętnaście) akcji na okaziciela, 77.000(siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji drugiej emisji (II emisja, seria B) w tym 71.432 (siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści dwa) akcji imiennych i 5.568 (pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela, oraz 5.000 (pięć tysięcy) akcji trzeciej emisji (III emisja, seria C) w tym  4.946 (cztery tysiące dziewięćset czterdzieści sześć) akcji imiennych oraz 54 (pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela”.

Zgodnie z art. 406 § 1 KSH: Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy  uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia. W tym samym miejscu zostaną wyłożone materiały związane ze Zgromadzeniem.