Realizacja inwestycji

Organizacja i przeprowadzanie przetargów

W imieniu inwestorów zajmujemy się organizowaniem przetargów na wybór ofert z wszystkich branż budowlanych. W procesie weryfikacji ofert korzystamy ze swojej kompleksowej wiedzy technicznej, handlowej oraz prawnej. Ułatwiamy podjęcie świadomej decyzji, dzieląc na etapy proces wyboru ofert wykonawców. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam na weryfikację poziomu kompetencji wykonawców oraz poziomu cen rynkowych ze wszystkich branż budowlanych.

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektem ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej realizacji inwestycji. Dlatego dobieramy najlepszych specjalistów do zespołu projektowego oraz zespołu nadzoru, aby w ten sposób zwiększyć gwarancję zakończenia realizacji w wyznaczonym przez inwestora czasie i w ramach założonego wcześniej budżetu. Dostarczamy inwestorowi aktualny zestaw informacji o projekcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Dbamy o to, by współpraca przebiegała sprawnie i efektywnie wspierając inwestora w kwestiach technicznych i organizacyjnych.

Wielobranżowy nadzór inwestorski

INWESTPROJEKT Lublin S.A. oferuje pełen nadzór i kontrolę nad procesem inwestycyjnym. Do naszych obowiązków należy m. in.: reprezentowanie inwestora na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z jej projektem, pozwoleniem na budowę i określonymi przepisami prawnymi, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, a także kontrolowanie rozliczeń budowy. Ogromna ilość nadzorowanych obiektów pozwoliła nam wypracować skuteczny system pracy, jak również wiedzę na temat rzetelnych wykonawców i dostawców.

Zarządzanie roszczeniami

W ramach zlecenia oferujemy naszym klientom analizowanie umów pod względem zgodności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zarządzanie roszczeniami to również negocjacje z wykonawcami, egzekwowanie żądań umów, przygotowywanie roszczeń terminowych i finansowych oraz opracowanie harmonogramu zakłóceń. Podjęcie się tych czynności ma na celu zrealizowanie inwestycji przy założeniu uzyskania przewidywanego efektu finansowego oraz uniknięcia procesów sądowych.

Doradztwo techniczne

Posiadamy szeroką wiedzę techniczna na temat stosowanych w budownictwie rozwiązań technicznych i materiałowych w każdej branży. Zaopiniujemy przedstawione rozwiązania, zgłosimy swoje uwagi, wskażemy alternatywne rozwiązania.

Odbiór końcowy

  • ustalanie składu komisji odbiorowej,
  • przygotowanie dokumentacji powykonawczych,
  • przygotowanie dokumentacji z przeprowadzonych prób, sprawdzeń, odbiorów technicznych robót podlegających zakryciu,
  • dokumentacja z zakresu atestacji i certyfikacji wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z dokumentacją techniczną,
  • przygotowanie inwentaryzacji powykonawczych i operatów geodezyjnych,
  • przygotowanie pomiarów powykonawczych powierzchni,
  • przygotowanie instrukcji obsługi obiektu.

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

  • przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
  • zawiadomienie właściwych organów o zakończeniu budowy.