Przygotowanie inwestycji

Inwestor zastępczy

INWESTPROJEKT Lublin S.A., jako inwestor zastępczy przejmuje pełne przygotowanie i obsługę inwestycji. Firma dysponuje niezbędnym doświadczeniem i kompetentnym zespołem pracowników, dzięki temu zapewniamy odpowiednią jakość obsługi inwestycji. Dobieramy także w imieniu Inwestorów najkorzystniejsze oferty z wszystkich branż budowlanych, koordynujemy współpracę firm wykonawczych i sprawujemy nadzór techniczny nad wykonywanymi pracami. Reprezentujemy Inwestora w kwestiach technicznych i handlowych wykorzystując wiedzę zdobytą przy koordynacji wcześniejszych dużych projektów.

Budżetowanie

Nasza firma świadczy usługi w zakresie wyceny inwestycji pozwalającej na dokładne przygotowanie budżetu inwestycji.

Program inwestycyjny

Specjaliści naszej firmy wspierają inwestorów również na wczesnych etapach planowania inwestycji. Proponujemy naszym klientom sporządzenie analizy uzasadniającej celowość danej inwestycji oraz jej lokalizacji, usystematyzowanie informacji o przewidywanych terminie realizacji inwestycji oraz jej zakresie rzeczowym, określenie kosztów całej inwestycji, przeanalizowanie ekonomicznej efektywność przedmiotowej inwestycji.

Studium koncepcji projektowej

Specjaliści z INWESTPROJEKT Lublin S.A. usystematyzują oczekiwania, potrzeby i upodobania estetyczne klienta. Na tej podstawie powstaje opracowanie zawierające układ przestrzenno-funkcjonalny obiektu, ogólne rozwiązania techniczne i materiałowe oraz koncepcję estetyczną. Ponadto wykonujemy plany zagospodarowania działek wraz z analizą chłonności. Koncepcja projektu może posłużyć do wyłonienia wykonawcy następnych etapów inwestycji oraz sporządzenia szacunkowego kosztorysu inwestycji.

Wsparcie przy podejmowaniu decyzji

Służymy naszym wieloletnim doświadczeniem zdobytym podczas pełnienia funkcji inwestora zastępczego oraz współpracy z wieloma firmami realizującymi inwestycje budowlane, przy wyborze zespołu projektowego, wykonawcy robót budowlanych, generalnego wykonawcy czy firmy realizującej zadanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach nadzoru inwestorskiego analizujemy umowy z wykonawcami, powołujemy się na poszczególne zapisy oraz egzekwujemy zobowiązania. Mamy wiedzę na temat sporządzania umów o roboty budowlany w sposób umożliwiający sprawny przebieg inwestycji oraz unikanie nieporozumień pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego. Nasi wieloletni partnerzy w dziedzinie porad prawnych oraz usług związanych z ochroną środowiska zaangażują się w realizację usług w zakresie odpowiednim do swojej działalności.

Organizacja i przeprowadzanie przetargów

W imieniu inwestorów zajmujemy się organizowaniem przetargów na wybór ofert z wszystkich branż budowlanych. W procesie weryfikacji ofert korzystamy ze swojej kompleksowej wiedzy technicznej, handlowej oraz prawnej. Ułatwiamy podjęcie świadomej decyzji, dzieląc na etapy proces wyboru ofert wykonawców. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam na weryfikację poziomu kompetencji wykonawców oraz poziomu cen rynkowych ze wszystkich branż budowlanych.

Doradztwo techniczne

Posiadamy szeroką wiedzę techniczna na temat stosowanych w budownictwie rozwiązań technicznych i materiałowych w każdej branży. Zaopiniujemy przedstawione rozwiązania, zgłosimy swoje uwagi, wskażemy alternatywne rozwiązania.

Kosztorysowanie

Zajmujemy się kalkulowaniem wszystkich prac niezbędnych do zrealizowania inwestycji. Wykonujemy kosztorysy:

  • szacunkowe sporządzane w celu sprawdzenia opłacalności inwestycji,
  • wskaźnikowe na etapie analizy projektu koncepcyjnego,
  • szczegółowe sporządzane na podstawie projektu technicznego,
  • dokonujemy weryfikacji kosztorysów i uaktualnienia,
  • sprawdzamy prawidłowość wycen.

W ramach zlecenia oferujemy kompleksową obsługę kosztorysową, w tym wyszukiwanie tańszych alternatywnych rozwiązań w stosunku do projektu.

Studium wykonalności

Opracujemy dla naszego klienta studium wykonalności, mające na celu uzyskanie wszystkich niezbędnych danych potrzebnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Analiza pozwoli określić opłacalność ekonomiczną i finansową projektu, finalnie potwierdzając zasadność celu inwestycji.

Projekty budowlane i wykonawcze dowolnej branży

Wykonujemy projekty budowlane i wykonawcze wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Dzięki wieloletniej współpracy z dużymi klientami możemy pochwalić się renomowanymi inwestycjami. To doświadczenie pozwala nam zapewnić najwyższą jakość realizowanych przez nas projektów.

Zakres naszych usług obejmuje również sporządzanie charakterystyki energetycznej budynków.

Zarządzanie kosztami

Kontrola wartości inwestycji na etapie projektowania oraz realizacji, dla uzyskania maksymalnych korzyści. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej wyznacza się sumę kosztów zrealizowania zamierzenia inwestycyjnego. Z kolei, na etapie realizacji obiektu przeprowadza się szczegółową analizę rynku, uzyskuje się konkurencyjne oferty producentów oraz wybiera optymalne rozwiązania, których zastosowanie nie jest sprzeczne z założeniami projektu.

 Opiniowanie projektów wszystkich branż (koreferat)

Analiza dokumentacji projektowych pod kątem oczekiwań i potrzeb inwestora, możliwości i opłacalności proponowanych rozwiązań, bezpieczeństwa pożarowego, funkcjonalności obiektów.

Przeprowadzamy też ocenę techniczną projektów.