Wynajem pomieszczeń

Oferujemy pod wynajem pomieszczenia usytuowane w funkcjonalnym, posiadającym własny parking,10-piętrowym biurowcu, położonym przy ul. Tomasza Zana w Lublinie. Budynek zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie prężnie rozwijającego się centrum biznesowego, centrum handlowego, sądu i ZUS-u, a także w niewielkiej odległości od centrum miasta. Bliskość przystanków autobusowych i trolejbusowych umożliwia łatwą komunikację z innymi dzielnicami Lublina.
W budynku znajdują się cztery windy,klimatyzowana sala konferencyjna z dostępem do Internetu,sklepik spożywczy,barek,kiosk papierniczy.


Minimalna powierzchnia lokalu do wynajęcia wynosi 18 m2 z możliwością elastycznego jej powiększania do 400 m2 oraz opcją indywidualnej aranżacji i dostosowania do potrzeb i standardów wymaganych przez najemcę.

W cenie najmu wliczone są:

 • wszystkie opłaty eksploatacyjne: prąd, woda i centralne ogrzewanie
 • użytkowanie części wspólnych, windy, korytarze, łazienki i toalety oraz teren przed budynkiem
 • codzienne sprzątanie powierzchni wspólnych i biurowych
 • ochrona i dostęp do biur przez 24h. Recepcja obsługiwana przez pracownika dozoru
 • dostęp do klimatyzowanej sali konferencyjnej na 40 osób z dostępem do internetu

Dodatkowo istnieje możliwość dzierżawy linii telefonicznej, dostępu do szybkiej sieci internetowej, wynajęcia powierzchni lub pomieszczeń magazynowych oraz spersonalizowania swoim logo wybranej części obiektu.

Przygotowanie inwestycji

Inwestor zastępczy

INWESTPROJEKT Lublin S.A., jako inwestor zastępczy przejmuje pełne przygotowanie i obsługę inwestycji. Firma dysponuje niezbędnym doświadczeniem i kompetentnym zespołem pracowników, dzięki temu zapewniamy odpowiednią jakość obsługi inwestycji. Dobieramy także w imieniu Inwestorów najkorzystniejsze oferty z wszystkich branż budowlanych, koordynujemy współpracę firm wykonawczych i sprawujemy nadzór techniczny nad wykonywanymi pracami. Reprezentujemy Inwestora w kwestiach technicznych i handlowych wykorzystując wiedzę zdobytą przy koordynacji wcześniejszych dużych projektów.

Budżetowanie

Nasza firma świadczy usługi w zakresie wyceny inwestycji pozwalającej na dokładne przygotowanie budżetu inwestycji.

Program inwestycyjny

Specjaliści naszej firmy wspierają inwestorów również na wczesnych etapach planowania inwestycji. Proponujemy naszym klientom sporządzenie analizy uzasadniającej celowość danej inwestycji oraz jej lokalizacji, usystematyzowanie informacji o przewidywanych terminie realizacji inwestycji oraz jej zakresie rzeczowym, określenie kosztów całej inwestycji, przeanalizowanie ekonomicznej efektywność przedmiotowej inwestycji.

Studium koncepcji projektowej

Specjaliści z INWESTPROJEKT Lublin S.A. usystematyzują oczekiwania, potrzeby i upodobania estetyczne klienta. Na tej podstawie powstaje opracowanie zawierające układ przestrzenno-funkcjonalny obiektu, ogólne rozwiązania techniczne i materiałowe oraz koncepcję estetyczną. Ponadto wykonujemy plany zagospodarowania działek wraz z analizą chłonności. Koncepcja projektu może posłużyć do wyłonienia wykonawcy następnych etapów inwestycji oraz sporządzenia szacunkowego kosztorysu inwestycji.

Wsparcie przy podejmowaniu decyzji

Służymy naszym wieloletnim doświadczeniem zdobytym podczas pełnienia funkcji inwestora zastępczego oraz współpracy z wieloma firmami realizującymi inwestycje budowlane, przy wyborze zespołu projektowego, wykonawcy robót budowlanych, generalnego wykonawcy czy firmy realizującej zadanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach nadzoru inwestorskiego analizujemy umowy z wykonawcami, powołujemy się na poszczególne zapisy oraz egzekwujemy zobowiązania. Mamy wiedzę na temat sporządzania umów o roboty budowlany w sposób umożliwiający sprawny przebieg inwestycji oraz unikanie nieporozumień pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego. Nasi wieloletni partnerzy w dziedzinie porad prawnych oraz usług związanych z ochroną środowiska zaangażują się w realizację usług w zakresie odpowiednim do swojej działalności.

Organizacja i przeprowadzanie przetargów

W imieniu inwestorów zajmujemy się organizowaniem przetargów na wybór ofert z wszystkich branż budowlanych. W procesie weryfikacji ofert korzystamy ze swojej kompleksowej wiedzy technicznej, handlowej oraz prawnej. Ułatwiamy podjęcie świadomej decyzji, dzieląc na etapy proces wyboru ofert wykonawców. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam na weryfikację poziomu kompetencji wykonawców oraz poziomu cen rynkowych ze wszystkich branż budowlanych.

Doradztwo techniczne

Posiadamy szeroką wiedzę techniczna na temat stosowanych w budownictwie rozwiązań technicznych i materiałowych w każdej branży. Zaopiniujemy przedstawione rozwiązania, zgłosimy swoje uwagi, wskażemy alternatywne rozwiązania.

Kosztorysowanie

Zajmujemy się kalkulowaniem wszystkich prac niezbędnych do zrealizowania inwestycji. Wykonujemy kosztorysy:

 • szacunkowe sporządzane w celu sprawdzenia opłacalności inwestycji,
 • wskaźnikowe na etapie analizy projektu koncepcyjnego,
 • szczegółowe sporządzane na podstawie projektu technicznego,
 • dokonujemy weryfikacji kosztorysów i uaktualnienia,
 • sprawdzamy prawidłowość wycen.

W ramach zlecenia oferujemy kompleksową obsługę kosztorysową, w tym wyszukiwanie tańszych alternatywnych rozwiązań w stosunku do projektu.

Studium wykonalności

Opracujemy dla naszego klienta studium wykonalności, mające na celu uzyskanie wszystkich niezbędnych danych potrzebnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Analiza pozwoli określić opłacalność ekonomiczną i finansową projektu, finalnie potwierdzając zasadność celu inwestycji.

Projekty budowlane i wykonawcze dowolnej branży

Wykonujemy projekty budowlane i wykonawcze wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Dzięki wieloletniej współpracy z dużymi klientami możemy pochwalić się renomowanymi inwestycjami. To doświadczenie pozwala nam zapewnić najwyższą jakość realizowanych przez nas projektów.

Zakres naszych usług obejmuje również sporządzanie charakterystyki energetycznej budynków.

Zarządzanie kosztami

Kontrola wartości inwestycji na etapie projektowania oraz realizacji, dla uzyskania maksymalnych korzyści. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej wyznacza się sumę kosztów zrealizowania zamierzenia inwestycyjnego. Z kolei, na etapie realizacji obiektu przeprowadza się szczegółową analizę rynku, uzyskuje się konkurencyjne oferty producentów oraz wybiera optymalne rozwiązania, których zastosowanie nie jest sprzeczne z założeniami projektu.

 Opiniowanie projektów wszystkich branż (koreferat)

Analiza dokumentacji projektowych pod kątem oczekiwań i potrzeb inwestora, możliwości i opłacalności proponowanych rozwiązań, bezpieczeństwa pożarowego, funkcjonalności obiektów.

Przeprowadzamy też ocenę techniczną projektów.

Realizacja inwestycji

Organizacja i przeprowadzanie przetargów

W imieniu inwestorów zajmujemy się organizowaniem przetargów na wybór ofert z wszystkich branż budowlanych. W procesie weryfikacji ofert korzystamy ze swojej kompleksowej wiedzy technicznej, handlowej oraz prawnej. Ułatwiamy podjęcie świadomej decyzji, dzieląc na etapy proces wyboru ofert wykonawców. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam na weryfikację poziomu kompetencji wykonawców oraz poziomu cen rynkowych ze wszystkich branż budowlanych.

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektem ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej realizacji inwestycji. Dlatego dobieramy najlepszych specjalistów do zespołu projektowego oraz zespołu nadzoru, aby w ten sposób zwiększyć gwarancję zakończenia realizacji w wyznaczonym przez inwestora czasie i w ramach założonego wcześniej budżetu. Dostarczamy inwestorowi aktualny zestaw informacji o projekcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Dbamy o to, by współpraca przebiegała sprawnie i efektywnie wspierając inwestora w kwestiach technicznych i organizacyjnych.

Wielobranżowy nadzór inwestorski

INWESTPROJEKT Lublin S.A. oferuje pełen nadzór i kontrolę nad procesem inwestycyjnym. Do naszych obowiązków należy m. in.: reprezentowanie inwestora na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z jej projektem, pozwoleniem na budowę i określonymi przepisami prawnymi, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, a także kontrolowanie rozliczeń budowy. Ogromna ilość nadzorowanych obiektów pozwoliła nam wypracować skuteczny system pracy, jak również wiedzę na temat rzetelnych wykonawców i dostawców.

Zarządzanie roszczeniami

W ramach zlecenia oferujemy naszym klientom analizowanie umów pod względem zgodności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zarządzanie roszczeniami to również negocjacje z wykonawcami, egzekwowanie żądań umów, przygotowywanie roszczeń terminowych i finansowych oraz opracowanie harmonogramu zakłóceń. Podjęcie się tych czynności ma na celu zrealizowanie inwestycji przy założeniu uzyskania przewidywanego efektu finansowego oraz uniknięcia procesów sądowych.

Doradztwo techniczne

Posiadamy szeroką wiedzę techniczna na temat stosowanych w budownictwie rozwiązań technicznych i materiałowych w każdej branży. Zaopiniujemy przedstawione rozwiązania, zgłosimy swoje uwagi, wskażemy alternatywne rozwiązania.

Odbiór końcowy

 • ustalanie składu komisji odbiorowej,
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczych,
 • przygotowanie dokumentacji z przeprowadzonych prób, sprawdzeń, odbiorów technicznych robót podlegających zakryciu,
 • dokumentacja z zakresu atestacji i certyfikacji wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z dokumentacją techniczną,
 • przygotowanie inwentaryzacji powykonawczych i operatów geodezyjnych,
 • przygotowanie pomiarów powykonawczych powierzchni,
 • przygotowanie instrukcji obsługi obiektu.

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

 • przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
 • zawiadomienie właściwych organów o zakończeniu budowy.

Przygotowanie wniosków o dofinansowanie

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania na każdym etapie procedury aplikacji i realizacji projektu.

 • Profesjonalne doradztwo w zakresie dopasowania do potencjalnego beneficjenta optymalnego źródła dofinansowania w ramach programów regionalnych, krajowych i międzynarodowych;
 • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w tym: wniosków o dofinasowanie oraz wymaganych załączników t.j.: harmonogramu rzeczowo-finansowego, biznesplanu, studium wykonalności itp.;
 • Monitorowanie złożonych wniosków, kontakt z instytucjami pośredniczącymi i zarządzającymi;
 • Opiniowanie i pomoc w przygotowaniu dokumentacji wymaganej na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu;
 • Wsparcie podczas realizacji projektu;
 • Pomoc przy ewaluacji projektu – sporządzenie stosownych sprawozdań i protokołów dotyczących wskaźników produktu i rezultatu projektu.

Eksploatacja

Przeglądy okresowe

INWESTPROJEKT Lublin S.A. przeprowadza wnikliwe kontrole, które są niezbędnym elementem weryfikującym bezpieczeństwo użytkowania danego obiektu. Kontrole przeprowadzamy zgodnie w wymogami obowiązującego prawa, a w szczególności 62 art. ustawy prawo budowlane. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie wykonywania przeglądów okresowych półrocznych, rocznych i pięcioletnich, wszystkich branż, wraz z przeglądami i o opróżnianiem separatorów. Zakładamy także książki obiektu budowlanego. Pod nasza opieką znajduje się wiele renomowanych budynków.

Przeglądy gwarancyjne

  • dokonywanie klasyfikacji wad i usterek,
  • sporządzanie protokołów z przeglądów, ustalanie terminów usuwania usterek w odniesieniu do umowy i Prawa Budowlanego,
  • sporządzanie opinii o awariach i przyczynach ich powstawania

Książki obiektu budowlanego

  • zakładanie księgi obiektu budowlanego,
  • prowadzenie ewidencji przeglądów, remontów, awarii, napraw,
  • pilnowanie terminów przeglądów w odniesieniu do typu obiektu.